Warunki masażu w biurach | Technik masażysta - ustawa fizjoterapeutyczna

Jakie warunki muszą być spełnione aby wykonywać masaż w biurach (nie taki na krzesłach) dla technika masażu zatrudnionego na umowę zlecenie. Czy ich obowiązuje ustawa fizjo?

17068

Warunki masażu w biurach

Jakie warunki muszą być spełnione aby wykonywać masaż w biurach (nie taki na krzesłach) dla technika masażu zatrudnionego na umowę zlecenie. Czy ich obowiązuje ustawa fizjo?

 

Ustawa o fizjoterapeutach określa kwestie związane z wykonywaniem prawa zawodu fizjoterapeuty. Ustawa za fizjoterapeutę uznaje osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, określone w ustawie. Ponadto Krajowa Izba Fizjoterapeutów prowadzi rejestr osób posiadających prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W ustawie nie widnieje informacja, aby „technika masażu” uznano za fizjoterapeutę, chyba, że poza tytułem technika masażu spełnia inne wymagania określone w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty.

Zatem technika masażysty nie obowiązuje ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – technik masażysta został ulokowany pod kodem 325402. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik masażysta lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z 9 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wskazanych do art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje się, że personelem wykonującym zabiegi masażu (suchy, limfatyczny, podwodny, mechaniczny) może być fizjoterapeuta lub masażysta, czyli osoba, która uzyskała dyplom technika masażysty (która ukończyła technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej zawiera wytyczne dla osób wykonujących zawód technika masażysty odnośnie warunków i czynności jakie mogą podejmować przy świadczeniu usług w domach, biurach, jeżeli są związane z rehabilitacji leczniczą.

Jeżeli tak jak w przedstawionym stanie faktycznym technik masażysta jest osobą świadczącą usługi na podstawie umowy zlecenia, to może on zatem prowadzić działalność gospodarczą. Wtedy stosuje się wobec niego i wobec pracowników przez niego zatrudnionych przepisy ustawy o działalności gospodarczej i działalności leczniczej.

Osoby posiadające ukończone kursy z zakresu masażu mogą prowadzić działalność związaną z realizacją usług dla ludności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) w ramach działu 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, obejmującego działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp., mająca na celu poprawę samopoczucia. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż podklasa ta nie obejmuje: – masaży i terapii leczniczych sklasyfikowanych w 86.90.A; – działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z. 

Także z dniem 1 stycznia 2012 roku przestało obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273) określające standardy sanitarne dla tego typu obiektów. Do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zmieniający w/w rozporządzenie, a znaczna część osób wykonujących zawód technika masażysty zatrudniona była lub prowadziła gabinety odnowy biologicznej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się z projektem nowego rozporządzenia, na podstawie którego dzięki zaostrzonym przepisom ryzyko zakażenia wirusem HIV lub żółtaczką typu C w zakładach kosmetycznych, odnowy biologicznej ma się zmniejszyć.

Nie ma również obowiązujących szczegółowych wytycznych wskazujących na postępowanie podczas masażu w biurach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *