Gabinet fizjoterapeutyczny przed ustawą - jak działają prawa fizjoterapeuty?

Czy jeśli ktoś miał gabinet wcześniej, niż weszła ustawa. Ma mniej niż 6 lat doświadczenia którego wymaga ustawa i tylko licencjat to czy ma zamykać gabinet? Czy prawo nie działa wstecz?

16324

Gabinet fizjoterapeutyczny przed ustawą – jak działa prawo fizjoterapeutyczne?

Czy jeśli ktoś miał gabinet wcześniej, niż weszła ustawa. Ma mniej niż 6 lat doświadczenia którego wymaga ustawa i tylko licencjat to czy ma zamykać gabinet? Czy prawo nie działa wstecz?

Prawo posługiwania się tytułem zawodowym „fizjoterapeuty” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Fizjoterapeucie, który ukończył specjalizację i złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów, zwany dalej „PESFZ”, z wynikiem pozytywnym, oraz fizjoterapeucie, który uzyskał decyzję o uznaniu tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, o której mowa w art. 35 ustawy, przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wyraźnie wskazuje, w art. 4 ust 2, iż wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

  1.  diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
  2.  kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
  3.  kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
  4.  kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
  5.  zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991);
  6.  dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
  7.  nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
  8.  prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  9.  wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
  10. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

W art. 4 ust. 4 oraz w art. 13 ust. 3 ustawy znajdujemy informację, że wymienionych świadczeń zdrowotnych może samodzielnie udzielać fizjoterapeuta, który posiada tytuł:

1) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1, czyli potwierdzony dyplomem dla osoby, która rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4) ), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym

2) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2–7, czyli : 2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo odbyła studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, albo

3) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, albo

4) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, albo

5) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, albo

6) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, albo

7) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;

3) licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3, czyli: 2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo odbyła studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, albo 3) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;

4) zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8, czyli: 8) ukończyła przed dniem wejścia w życie ustawy szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika fizjoterapii oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

Art. 5 ustawy stanowi, że fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 (czyli: ust. 3 pkt 3: licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3, czyli: 2) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo odbyła studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, albo 3) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty; i ust. 4 pkt 4, czyli: 4) zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8, czyli: 8) ukończyła przed dniem wejścia w życie ustawy szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika fizjoterapii oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty) nie może kwalifikować do fizykoterapii i kinezyterapii oraz udzielać świadczeń zdrowotnych określonych polegających na zlecaniu wyrobów medycznych i wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

Podsumowanie:

Oznacza to, że nie wszystkie osoby, które posiadają tytuł fizjoterapeuty mogą wykonywać samodzielnie wszystkie świadczenia wskazane w ustawie.

Ustawa wprost wskazuje, kto może się posługiwać tytułem fizjoterapeuty. Przewiduje przy tym katalog zamknięty możliwości, ze wskazaniem wykształcenia oraz doświadczenia jakie trzeba posiadać.

Ponadto ustawa wskazuje, iż minister zdrowia ma określić szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty. W dniu 18.05.2017 r. przedstawiono projekt tego rozporządzenia, który znajduje się z fazie konsultacji.

Zatem osoba, która nie spełnia powyższych wymogów nie może posługiwać się tytułem zawodowym fizjoterapeuty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *