Gabnet fizjoterapeutyczny - wymogi dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów - dotyczy go ustawa

Wymogi związane z gabinetem fizjoterapeutycznym dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów – dotyczy go ustawa?

19111

Wymogi związane z gabinetem fizjoterapeutycznym dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów – dotyczy go ustawa?

Fizjoterapeuta świadczący swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów, może być osobą zatrudnioną bądź pracować na własnej działalności gospodarczej.

Fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.1) ).

Niezależnie od miejsca wykonywania pracy i sposobu jej wykonywania, osoba, która posiada tytuł fizjoterapeuty jest związana przepisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Jeżeli wykonuje zawód w ramach działalności gospodarczej to jest uznana za podmiot leczniczy i musi się stosować także do ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.dz.l. podmiot leczniczy jest zobowiązany posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 u.dz.l. Zgodnie z art. 22 u.dz.l. pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wymagania powyższe dotyczą w szczególności warunków:

  • 1) ogólnoprzestrzennych,
  • 2) sanitarnych,
  • 3) instalacyjnych.

 

Artykuł 22 ustawy zawiera upoważnienie dla ministra zdrowia do wydania rozporządzenia w tym temacie.

Minister Zdrowia w dniu 26 czerwca 2012 r. wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wskazano, że pomieszczenia i urządzenia powinny być dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności leczniczej.

Załącznik numer 5 do rozporządzenia wskazuje na warunki jakie powinny być zapewnione w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Gabinetom fizjoterapii stawia się następujące wymagania ogólnoprzestrzenne:

– pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków, dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia ambulatorium – od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną tego przedsiębiorstwa, dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu, dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

Gabinetom fizjoterapii stawia się następujące wymagania szczegółowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń w gabinecie:

1, W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:

  • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;
  • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;
  • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

2. W pomieszczeniu, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym wykonywana jest praktyka zawodowa, w którym znajdują się wydzielone miejsca do składowania bielizny czystej, nie mogą znajdować się wydzielone miejsca do składowania bielizny brudnej oraz miejsce na odpady

Wymagania dotyczące mebli w gabinecie rehabilitacji wskazuję, że meble w pomieszczeniach gabinetu rehabilitacji umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję (nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych).

Wymagania ogólnobudowlane gabinetu fizjoterapii wskazują, że podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych). Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego my-cie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych). Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję. Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwia ten ruch.

Wymagania dotyczące oświetlenia w gabinecie fizjoterapii informują, że w pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego. W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne.

Wymagania dotyczące instalacji gabinetu fizjoterapii wskazują, że pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi (nie dotyczy ćwiczeń), wyposaża się w:

  • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
  • dozownik z mydłem w płynie;
  • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
  • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią – chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a dokonanie czynności wymaga udokumentowania.

W art. 22 ust. 3 u.dz.l. jak widać zostało zawarte upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania rozporządzenia wykonawczego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określającego szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Na podstawie powyższej delegacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) – dalej r.w.p.u. Powyższe rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 lipca 2012 r.

Jego wejście w życie spowodowało utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). Rozporządzenie z 2011 r. było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568). Rozporządzenia z 2006 r. i 2011 r. były wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w nieobowiązującej już ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i dotyczyły tylko pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), natomiast nie odnosiły się do pomieszczeń prywatnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.

Nowe rozporządzenie z 2012 r. obowiązuje zarówno podmioty lecznicze, jak i praktyki zawodowe (poprzednio tylko zakłady opieki zdrowotnej, okresowo podmioty lecznicze), czyli wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Obecne przepisy stawiają również wymagania wobec prywatnych praktyk.

Zatem fizjoterapeuta, który świadczy usługi w domach klientów musi przestrzegać przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (zmienione 9 maja 2017 r.).

Rozporządzenie wskazuje jakie kompetencje powinien mieć fizjoterapeuta wykonujący poszczególne świadczenia oraz wskazuje na wyposażenie takiego świadczeniodawcy, podając za przykład fizjoterapię domową i zabieg fizjoterapeutyczny – rozporządzenie określa:

czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy, który wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zabieg powinien być wykonany przez: osoba prowadząca fizjoterapię lub masażysta w przypadku masażu”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *