Czy jeśli fizjoterapeuta ukończył studia ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa ale nie pracuje ani jako pielęgniarz ani jako ratownik a jedynie prowadzi prywatny gabinet fizjoterapii to czy może wykonywać iniekcje dostawowe/ do mięśniowe?

19044


 

Kto według prawa może wykonywać iniekcje?

Fizjoterapeuta pomimo ukończenia studiów na kierunku ratownictwa medycznego
lub pielęgniarstwa, a bez prawa do wykonywania zawodu nie może wykonywać iniekcji.
Obecny stan prawny nie daje fizjoterapeutom takiego uprawnienia. Mimo, iż ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w art. 4 uprawnia do udzielania świadczeń zdrowotnych, to nadal jest brak rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty. W dniu 12 maja 2017 złożono projekt tego rozporządzenia. Obecnie fizjoterapeuta, który ukończył kierunek pielęgniarstwa oraz posiada prawo do wykonywania zawodu może wykonywać zabiegi powodujące przerywanie ciągłości skóry.

Co zrobić by móc przeprowadzać zabieg?

Absolwent szkoły wyższej posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, by rozpocząć wykonywanie zawodu pielęgniarki musi wystąpić
z pisemnym wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania wykonywania zawodu). Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu zgodne z wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia bezpłatnie wydaje Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych, na której obszarze działania zainteresowania osoba zamierza wykonywać zawód pielęgniarki. W Polsce działa 45 Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, które prowadzą okręgowe rejestry pielęgniarek i położnych. Natomiast centralny rejestr pielęgniarek
i położnych prowadzi Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Okręgowe i centralny rejestr mogą gromadzić informacje zgodnie z katalogiem danych zawartym w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Pielęgniarka lub położna jest zobowiązana do informowania właściwej okręgowej izby o wszelkich zmianach danych zawartych w rejestrze
w ciągu 14 dni od ich powstania. W przypadku niezdolności pielęgniarki/położnej do wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia (np. zaburzenia psychiczne, narkomania, alkoholizm) okręgowa izba wszczyna postępowanie przewidziane w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności wykonywania zawodu lub zawieszania prawa wykonywania zawodu. Pielęgniarka Położna, która nie wykonywała zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia szkoły lub nie wykonywała zawody dłużej niż pięć lat musi przejść przeszkolenie, którego program i sposób przeszkolenia określa okręgowa izba pielęgniarek i położnych. Regulacje prawne dotyczące stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej zawarte są w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

W Polsce prawo do wykonywania iniekcji na podstawie przepisów prawa mają:

1. lekarze – bez żadnych klauzul wykluczających zgodnie z ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza.
2. pielęgniarki i położne – ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej określa zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki. Zgodnie z art. 4 ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności, świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych
oraz promocji zdrowia.
Takie czynności pielęgniarki wykonują na polecenie lekarza. Jednocześnie należy wskazać,
iż w fazie projektu jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, gdzie znajduje się przyznanie uprawnienia do samodzielnego podawania leków drogą domięśniową
3. ratownicy medyczni – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyznaje im takie uprawnienie, które jest obwarowane klauzulami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *